Ana Sayfa /  KURUMSAL /  Kisisel Verilerin Korunmasi / 

Kisisel Verilerin Korunmasi

GAZİANTEP YTONG SANAYİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

AYDINLATMA METNİ

Gaziantep Ytong Sanayi A.Ş. (ŞİRKET) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami özeni gösteriyoruz.  Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil olmak üzere, Şirket’imiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesi ve muhafazası konusunda gerekli tüm önlemleri almaktayız. Bu doğrultuda KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda tanımlanan şekilde ve mevzuatta belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından ticari faaliyetlerimize bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; farklı kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak, Şirket’imiz birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.   Bunlara ilave olarak, Şirket’imizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir Bu veriler,  KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve burada tanımladığımız amaçlar doğrultusunda işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

2. Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK kapsamında tanımlanan temel ilkeler doğrultusunda ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilmekte ve yine aynı amaçlarla, KVKK’nın 8. ve 9. Maddeleri doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Sanko Holding bünyesindeki ilgili birimlere, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir:

 • Şirket’imiz tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi;
 • Sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, tercih, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek geliştirilmesi,
 • Şirket’imiz insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;
 • Şirket’imiz stratejilerinin tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
 • Şirket’imizin iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması (Lokasyonlarımızdaki fiziksel güvenliğin ve denetimin sağlanması, müşteri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.);

 

3.  KVKK 11. Madde Doğrultusunda Veri Sahiplerinin Hakları:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerin işlenmesi durumunda buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası doğrultusunda, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirket’imize iletmeniz gerekmektedir. Bu doğrultuda www.gaziantepytong.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını 3.Organize Sanayi Bölgesi / Başpınar 27120 GAZİANTEP adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu ytong.00merkezkamu@hs02.kep.tr  adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


Veri Sahibi Başvuru Formu

Gaziantep TeknoparkVeri Sahibi Başvuru Formu